sahypa_banner-3

Önümler

12umşak 12 16 dýuým Gaz powere Pizza peç

Gysga düşündiriş

Açyk gaz we kömür bilen işleýän 12 inç Pitsa peç ýumşak P200

Erbet pitsa-da gowy, ýa-da şeýle diýilýär, ýöne öz howlyňyzda ajaýyp pirog ýasap bilýän bolsaňyz, näme üçin subpar pizza goýmaly?Açyk pizza peçleri, belki, pikir edişiňizden has arzan bolup biler we hatda esasy modeller hem ýerli pizzeriýada tapylan bahadan az mukdarda pizza öndürip biler.Açyk pizza ojagy, gril ýaly duýmasaňyz, başga bir fresko bişirmek mümkinçiligini berýär we bag oturylyşyklarynda ýa-da maşgala ýygnanyşyklarynda elmydama uly täsir galdyrýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Anotherene bir açyk pizza peçimiz hakda gürleşdik: Sofer Gas Pizza Oven P200, ine size şuňa meňzeş modeli maslahat bereris: P200A.

P200A iki nokatdan başga P200 bilen birmeňzeş görünýär:

1. Diňe 16 dýuým pizza bişirip bilýär.Ajaýyp lezzetli pitsadan lezzet alýanlar üçin P200A has gowy saýlawdyr.

2. Diňe gaz bilen işledilip bilner.Şonuň üçin P200A guýrugynda uglerod otagy bilen bölünmeýär.Şonuň üçin P200A P200-den has ýiti we akylly görünýär.Charöne güýçlendirilen pitsany ýa-da beýleki tagamlary dadyp görmek isleýänler üçin ölüm howply kemçilik bolup biler.Mundan başga-da, ulanylanda diňe gaz gutaranda oňaýsyz bolar.Şonuň üçin P200 we P200A ikisiniň hem güýçli we gowşak taraplarynyň bardygyny boýun almalydyrys.

P200A1
P200A3
P200A2

Has ýumşak pizza peç P200A

Taraz:
● Gaz bilen işleýän, adaty propan tanky bilen işleýär.
Any Islendik ýere alyp bolýan göçme peç.
● Pitsa 60 sekuntda bişirilýär.
Inner Içki nahar temperaturasyna 950 dereje ýetýär, 15 minutda gyzýar.
● Täsin tehnologiýa, agaçdan ýasalan tagamy hakyky tagam berýär.
Fish Balyk, biftek, gök önümler we desertler ýasaýan köpugurly peç.
● Amatly açyk pizza peç görnüşi.
Peç şeýle bir gyzýar welin, tehniki taýdan özüni arassalaýan enjam.

Garamaýan taraplary:
Natural Tebigy gazy öwürmek üçin aksesuar ýetmezçiligi.
Only Diňe 16 "pitsa ýasap biler.
It Pitsany dogry bişirmek üçin aýlamaly bolarsyňyz.
Kömür bilen işledip bolmaýar.

P200A-4

Sesi kesmek we bu giňişlikde iň ýokary önümleri tapmak üçin döredilen intensiw gözleg işine esaslanyp P200 we P200A maslahat berýäris.Hünärmenleriň ýolbaşçylygynda, bu saýlawlary size ýetirmek üçin möhüm faktorlary gözlemek üçin birnäçe sagat sarp edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň