sahypa_banner

Habarlar

14 dýuým has ýumşak gaz pitsasy peç P200

Eger howlyňyzda ýa-da eýwanyňyzda bir tonna otag bar bolsa we / ýa-da has “adaty” görnüşli pizza peçini gözleýän bolsaňyz, “Softer 14 dýuým Gas Pizza Oven P200” -e göz aýlaň.

● Nahar bişirmegiň diametri: 30 sm

● Kuwwaty: 13000 BTU

● Gaz basyşy: 28-30 mbar

Ight Agramy: 10,4 kg

Ign Ot almagyň görnüşi: Piezo

● Önümiň ölçegleri: 62 * 40* 30 sm

Hatda bir agzymyza çykyp, kerpiç we kerpiç üçin iň oňat alternatiwadyr diýeris!“Napolitano” poslamaýan polatdan ýasalan peç, köne mekdebi häzirki zaman görnüşi bilen hemme ýere öwürer.

Aýratynlyklary (8)

Gümmez goşa diwarly agyr polat we 2 gat çydamly keramiki süýüm izolýasiýa ýorgan sebäpli ultra çydamlydyr.Bu, ýylylygy birnäçe sagatlap saklap, has çalt gyzdyrýan peç ýasaýar.

1007 inedördül dýuýmlyk nahar bişirilýän ýer bilen, tutuş töwerekleri aňsatlyk bilen iýmitlendirip bilersiňiz!Haýsy üýtgeşiklige gitjekdigiňize ýa-da adamlaryň paýlaşjakdygyna baglylykda 3 sany uly pirog ýa-da 6 sany ownuk pirog bar.

Softer hakda hakykatdanam gowy görýän zadymyz, onuň getirýän gyzykly we jemgyýetçilik duýgusydy.

Diňe gazdan ýa-da elektrik togundan çykmagyň ýerine, muny özüňiz ýerine ýetirmekden ýa-da başgalaryň bilelikde lezzetli pizzalary döretmäge kömek etmeginden kanagatlanarsyňyz.

Goşmaça artykmaçlyk hökmünde bu pizza peçinde burger, biftek, guzy çorbasy, balyk we başgalary bişirmek üçin ulanylýan esbaplar bar.Bu synda iň köpugurly pizza peçidir.

Sizi geň galdyrjak zat, ol ýerde bahanyň hökman pes bolmagy, şonuň üçin size gowy bolar, biz munuň gymmadyndan has ýokarydygyny aýdyp bileris!Däp-dessur tagamyny isleseňiz, “Softer Pizza Oven P200” sanawymyzdaky iň oňat gaz pizza peçidir.

Pitsa gutusy çörek bişirmek üçin köp gyzykly zatlar getirip biler

1. Öýde ýasalan pitsa ýasamak: Pitsa peçiniň iň aýdyň maksady, pizza ýasamak üçin örän amatly peç bermekdir.Öýde ýasalan pizza ýasamak üçin pizza gutusyny ulanmak gaty gyzykly iş bolup biler.Özboluşly tagamyňyzy döretmek üçin dürli maddalary we ýakymly zatlary ulanmaga synanyşyp bilersiňiz.
2. Çörek bişirmek: Pitsa peçindäki ýokary temperatura gurşawy, esasanam adaty peçleriň ýok ýerinde çörek bişirmek üçin iň amatly şertdir.Çörek ýasamak üçin pizza gutusyny ulanmak, täze çörek bişirmek endiklerini özleşdirmäge we täze bişirilen çörekden lezzet almaga kömek edip biler.
3. Bişirilen nahar taýýarlamak: Pitsa we çörekden başga-da, pizza gutusy gutapjyklar, tortlar we gowrulan et ýaly beýleki iýmitleri bişirmek üçin hem ulanylyp bilner.Bu iýmitleri taýýarlamak üçin pizza gutularyny ulanmak size has köp bişirmek gyzykly we has ýakymly saýlamalary getirip biler.
4. Maşgala we dostlaryňyz bilen ýakymly iýmitleri paýlaşyň: Pitsa gutusy bilen lezzetli nahar taýýarlamak gaty gyzykly iş.Maşgalaňyzy we dostlaryňyzy bişirilen önümleriňizi dadyp bilersiňiz.Bu size diňe bir lezzetli nahardan lezzet almaga mümkinçilik bermän, eýsem dostlaryňyz we garyndaşlaryňyz bilen gowy wagt geçirmäge mümkinçilik berer.
Umuman, pizza peçini bişirmek üçin köp gyzykly we döredijilik mümkinçilikleri getirip biler.Dürli reseptleri we çörek bişirmek usullaryny synap görmäge mümkinçilik berýän güýçli peç
 


Iş wagty: Oktýabr-09-2022