sahypa_banner-1

Biz hakda

hakda

BIZ KIM?

Şanhaýda ýerleşýän Lannmarker, 2008-nji ýylda esaslandyryldy, daşarky gözegçilik gutusy we degişli önüm öndürijisi, ajaýyp hili we mukdary bilen maşgala eýeçiligindäki önümçilik kompaniýasydyr.Söwda işimiz bilen uly girdeji gazanarys diýip umyt edýäris, tehnologiýany täzelemäge, müşderilerimiz üçin niýetlenen önüm döretmäge we ömründe önümimizden lezzet almaga çalyşýarys.

Näme edýäris?

Häzirki wagtda Lannmarker-de tejribeli R&D topary we hünärli iş topary bar.Şol bir wagtyň özünde, “Softer” markamyzy döretdik, önümlerimizde dürli islegleriňizi kanagatlandyryp biljek P14GW, P140, P200 modelleri bar.Häzirki P200 pizza peçiniň iň ýokary temperaturasy 15 minutda 500 ° C-e ýetip biler.Soňra 60 sekuntda pizza bişirip bilersiňiz!Bizde öňdebaryjy hyzmat, ajaýyp hil we bäsdeşlige ukyply önüm bahasy bar.

BIZ N ISDIP BOLANOK?

Önümlerimiziň 100% -i ýüklemezden ozal köp synaglardan geçýär.Lanmark elmydama halkaralaşmak strategiýasyna ünsi jemledi we daşary ýurt bazarlaryny işjeň ösdürdi.Häzirki wagtda biziň işimiz Europeewropanyň, Amerikanyň, Aziýanyň we beýlekileriň 60-dan gowrak ýurduny öz içine alýar.Has professional müşderiler Lannmarker-i saýlamaga we oňa ynanmaga ýykgyn edýärler.

555
Has ýumşak pizza peç P2001

Näme üçin bizi saýlaýar?

1. Baý we dürli hünärli önüm öndürmek.

2. Döwrebap dizaýn adamlary ýadamaz.

3. Çydamly we daşamak aňsat we dizaýny hemmetaraplaýyn.

4. Adatdan daşary öndürijilik, ulanmak aňsat we çalt.

N WHME EDIP BOL? AR?

Lanlanmark bütewilik, jogapkärçilik we ýeňiş gazanmak ýörelgelerine eýerýär.Müşderiniň islegleri bilen gözleg we gözleg işlerine itergi berýär we peçler ýaly umumy iş we köpçülikleýin sargyt etmek üçin iň oňat saýlama bolmak üçin tehnologiýada, önüm çözgütlerinde we iş dolandyryşynda yzygiderli täzelenýär.Biziň pikirimiz, ilki bilen dogruçyllyk we dostluk, agzybirlik we paýlaşmak.

armatura-2784902__480

BIZ bilen habarlaşyň

Salgysy

3A05 otag, E binasy, 777777 Hualong ýoly, Huaxin şäherçesi, Çingpu etraby, Şanhaý, Hytaý.

Telefon

+86 13651663654

Sagatlar

24 sagat onlaýn hyzmat

Karta

önümçilik-4408573_1280
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň