sahypa_banner-2

Önümler

Pitsa ojak gaz sazlaýjysynyň ýokary howpsuzlygy bar

Gysga düşündiriş

Jumbo pes basyş sazlaýjy görnüşi C21 2531CS-0082.

Düzediş we iş görkezmesi.


Giriş birikmesi:35mm basyň (G56)
Çykyş birikmesi:Şlang burun ýa-da sapak (bedene çap edilen)
Göwrümi:Butan / Propane / olaryň islendik garyndysy üçin 1,5 kg / sag (LPG)
Çykyş basyşy:28 ~ 30mbar

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Howpsuzlyk boýunça maslahat

Reg Düzgünleşdirijini LP gaz silindrli klapanda düzmezden ozal, görkezmäni üns bilen okaň.

Reg Düzgünleşdiriji Propane / Butane / ýa-da bu gaz görnüşleriniň islendik garyndysy bilen ulanmak üçin niýetlenendir.

Normal Adaty ulanyş şertlerinde, gurnamanyň dogry işlemegini üpjün etmek üçin, bu sazlaýjynyň öndürilen senesinden 10 ýyl içinde üýtgedilmegi maslahat berilýär.

Reg Düzgünleşdiriji daşarda ulanylmaly bolsa, islendik suw bilen göni aralaşmagyndan goralar.

The Klapanda sarp edijiniň möhüriniň gowydygyna göz ýetiriň.

The Iş wagtynda silindri süýşürmäň.

● Şeýle hem sebitleýin standartlaryňyzy we düzgünleriňizi göz öňünde tutuň.

High Uzyn kranlaryň we enjamlaryň öçürilendigine göz ýetiriň.

Open Açyk yşyklar we alawlar bar bolsa LP gaz silindrlerini çalyşmaň.

LP LP gaz silindrlerini diňe dik ýagdaýda ulanyň.

Gurnalan çeýe gaz turbalarynyň henizem gowydygyna we 3 ýyldan köp däldigine göz ýetiriň.

1. Düzgünleşdirijini silindr klapanyna birikdirmezden ozal, wyklýuçateli öçüriň. (Alaw X bilen bellendi).

Howpsuzlyk Maslahaty2

2. Düzgünleşdirijini silindr klapanyna ýerleşdiriň.

Howpsuzlyk Maslahaty1

3. Aşakdaky halkany aşak basyň.Açyk bir gezek basylar.Düzgünleşdirijini iki eliňizde saklaň.Aşaky halkany galdyryň.

Howpsuzlyk Maslahaty3

4. Düzgünleşdirijiniň klapanda dogry berkidilendigine göz ýetiriň.Düzgünleşdirijini ýokaryk çekmäge synanyşyň.Düzgünleşdiriji klapandan çyksa, 2-nji we 3-nji ädimleri gaýtalaň.

Howpsuzlyk Maslahaty4

5. Düzgünleşdirijini işletmek üçin wyklýuçateli "ON" ýagdaýyna öwüriň. (Alaw ýokaryk). Ulanylandan soň elmydama wyklýuçateli "öçüriň".

Howpsuzlyk Maslahaty6

6. Düzgünleşdirijini silindr klapanyndan aýyrmak üçin wyklýuçateli "Öçürmek" ýagdaýyna öwüriň.Soňra aşaky halkany galdyryň we sazlaýjyny aýyryň.

Howpsuzlyk Maslahaty5

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň