sahypa_banner-2

Önümler

Hytaýda öndürilen aýrylýan pizza çotgasy

Gysga düşündiriş

GÖWRELI KESEL WE UZAK EL

Pitsa peçini bu × peç çotgasy bilen 6 × 2 ″ sazlap boljak bürünç çotgasy bilen netijeli arassalaň. 40,5 ″ uzyn tutawaçly tutawaç bar, howpsuzlygy uzak aralykdan arassalamak üçin peçiň arka tarapyna baryp, howpsuzlygy üpjün edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Pitsa ojagy üçin pizza çotgasy

Arassalamak aňsat we götermek aňsat bolan berk we çydamly peç çotgasy.

[PIZZA PARLORLAR ÜÇIN IDEAL]
Gyryjy bilen bu pizza peç çotgasy, pizza peçiňizi çalt we aňsat arassalamaga kömek edýär.

[SWIVEL HEAD we UZAK ELI]
Pitsa peçini bu × ojak çotgasy bilen 6 × 2 "sazlap bolýan bürünç çotgasy bilen netijeli arassalaň. Aýrylyp bilinýän 40.5" uzyn tutawajy bar, howpsuzlygy doly arassalamak üçin peçiň arka tarapyna baryp, howpsuzlygy üpjün edýär.

[STAINLESS STEEL SCRAPER]
Peç çotgasy daşdan gaty galyndylary arassalamak we aýyrmak üçin arka tarapynda demir gyryjydyr. Pitsa otagynda, restoranda ýa-da bufetde pizza peçlerini arassalanyňyzda, bu bürünç çotgasyna ýüz tutuň.

[URABLE STIFF BRASS]
Pitsa daş çotgasy, peçleri tegmilsiz we müşderileri kanagatlandyrmaga kömek edýän möhüm arassalaýjy guraldyr.Önümçilik güýji bilen agyr bürünç simler, her gezek ulanylandan soň islendik pizza peçini arassa saklar.ýöne poslamaýan polatdan ýa-da uglerod polatdan has ýumşak, şonuň üçin enjamlaryňyzy çyzmazlar.

[Arassalamak aňsat]
Pitsa çotgasynyň çydamly dizaýny, ulanylandan soň iň agyr galyndylara garşy durup biljekdigini aňladýar.Waterönekeý suwuň aşagynda ýuwuň we zerur bolsa gubka bilen çalyň we gaýta-gaýta ulanmaga taýyn!

[Toüklemek aňsat]
Bu çotgany islän wagtyňyz aýryp bilersiňiz, syýahat edeniňizde amatly bolar.Howlyňyzda ýa-da açyk meýdanda piknikde bolsaňyz, pitsanyňyzyň üstündäki hapa we artykmaç uny aýyrmak üçin ony geýmek aňsat.

[Ygtybarly we ygtybarly material]
gaty material, ýöne bişirilende ojagy arassalamak üçin ulanmaň;Diňe sowadylan, söndürilen peçlerde ulanyň.Diňe el ýuwmak.Abraziw arassalaýjy materiallardan gaça duruň.Içerde saklaň.Poslamaýan polat reňkini üýtgedýär we wagtyň geçmegi bilen daşky görnüşini üýtgedýär.Pyçak gaty ýiti - çagalardan uzak duruň we şikes ýetmeginiň öňüni almak üçin göni barmaklaryňyz bilen degmezlige synanyşyň.

Pitsa çotgasy5
Pitsa çotgasy4

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň